Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

E-katalog Crne Gore

Sistem uzajamne katalogizacije u COBISS.CG uspostavljen je 13. 12. 2001. U sistemu uzajamne katalogizacije učestvuje 28 crnogorskih biblioteka (nacionalna, univerzitetske, visokoškolske, javne, specijalne i školske biblioteke).

Uzajamni katalog sadrži više od 544.000 bibliografskih zapisa (maj 2020.)

Uzajamna katalogizacija omogućuje racionalnu podjelu rada i uštedu u zahtjevnom postupku obrade bibliotečke građe i vođenju kataloga. Svaku jedinicu dovoljno je samo jednom obraditi, posle čega je zapis, preko uzajamne bibliografsko-kataloške baze podataka COBIB, dostupan svim učesnicima u sistemu i u mreži COBISS.Net.

Za uzajamnu katalogizaciju karakteristična je tijesna povezanost lokalnih baza podataka (kataloga) pojedinačnih biblioteka sa uzajamnom bazom podataka (uzajamnim katalogom).Uzajamna baza podataka dostupna je preko Internet adrese: http://vbcg.vbcg.me/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=cobib